Skip to main content
Het is vervelend en geeft veel gedoe maar het komt voor dat een executeur zijn werk niet goed doet. Hij is bij testament door de overledene benoemd en erfgenamen moeten dit respecteren. Maar wat kunt u doen als u ontevreden bent over het functioneren van de executeur?

Een executeur is iemand die door de overledene benoemd is zijn nalatenschap te beheren en de schulden te betalen. Wanneer er een executeur benoemd is, bent u als erfgenaam niet bevoegd met de nalatenschap aan de slag te gaan. Nu is dat eenvoudiger gezegd dan de praktijk vaak is. Daarom ging ik eerder in zowel een blog als podcast-aflevering dieper in op het werk van een executeur. Lees en luister dit vooral als u (nog) meer wilt weten over de rol en positie van een executeur.

Wanneer naar de kantonrechter?

Wanneer de executeur in de ogen van de erfgenamen zijn werk niet goed doet, biedt de wetgever in deze gevallen de mogelijkheid het ontslag van deze executeur te vragen aan de kantonrechter: 

 1. De executeur wacht te lang met het aanvaarden van de functie.

De bij testament benoemde executeur is pas in functie wanneer hij het executeurschap heeft aanvaard. Wordt u als erfgenaam geconfronteerd met een executeur die maar niet overgaat tot het aanvaarden van zijn functie, dan kunt u als erfgenaam (of andere belanghebbende) de kantonrechter vragen aan de executeur een termijn te stellen. De door de overledene benoemde executeur kan na afloop van deze termijn de benoeming niet meer aanvaarden. Zo komt er duidelijkheid.

2. De executeur voert zijn taken niet naar behoren en op tijd uit.

De taken van de executeur staan in het testament omschreven en variëren van het slechts regelen van de uitvaart tot het volledig afwikkelen van de nalatenschap (lees er hier alles over). Na zijn aanvaarding dient de executeur met bekwame spoed aan de slag te gaan met het in kaart brengen van alle bezittingen en schulden in de nalatenschap. Dat gebeurt in een ‘boedelbeschrijving‘. Binnen ongeveer 3 tot 6 maanden na overlijden moet dit overzicht er zijn. Een executeur is verplicht tijdig inlichtingen en informatie te geven aan erfgenamen als zij daar om vragen.

Aan het einde van zijn taak moet de executeur tegenover erfgenamen of degene die hem opvolgt rekening en verantwoording afleggen. Maakt de executeur er een potje van of krijgt u geen (tijdige) informatie of inlichtingen, dan kunt u de kantonrechter verzoeken om de executeur te ontslaan.

Wie kan naar de kantonrechter stappen?

 • een wettige erfgenaam;
 • een mede-executeur;
 • het openbaar ministerie;
 • de executeur zelf (ontslag zal dan altijd worden verleend).

De kantonrechter kan het ontslag ook ambtshalve toewijzen.

Wanneer wijst de kantonrechter het verzoek om de executeur te ontslaan toe? 

Dat doet de rechter alleen als er gesteld is dat er sprake is van ‘gewichtige redenen’ voor het ontslag en die redenen ook aangetoond zijn.

 • De executeur moet in ernstige mate tekortschieten in de vervulling van zijn taken. Hiervan kan sprake zijn wanneer de erfgenaam op geen enkele manier informatie krijgt van de executeur, ondanks diverse duidelijke verzoeken. 
 • Ook het aantoonbaar niet goed beheren van de goederen van de nalatenschap kan aanleiding zijn voor ontslag.
 • De rechter concludeert dat er terecht sprake is van een diepgaand en niet snel weg te nemen wantrouwen tussen erfgenaam/erfgenamen en executeur. Dit wantrouwen moet o.a. van voldoende omvang en gewicht zijn, langdurig en gebaseerd op concrete en objectieve feiten.
 • De kantonrechter maakt bij de beoordeling een zorgvuldige belangenafweging en gaat niet over één nacht ijs. Er dient heel wat aan de hand te zijn, wil de kantonrechter de wens van de overledene om deze executeur te benoemen opzij zetten.

Conclusie:

 1. Als erfgenaam kunt u aan de kantonrechter vragen een executeur die zijn werk niet goed doet te ontslaan.
 2. De kantonrechter gaat hier niet lichtvaardig toe over. U dient uw verzoek dus goed te onderbouwen en te voorzien van bewijzen.

Als erfrechtadvocaat kan ik u informeren over de kans van slagen. Ook wil ik u graag adviseren en ondersteunen bij het indienen van een verzoek tot ontslag van een executeur. Neem daarvoor contact met mij op.

Luister ook mijn podcast ‘Meester van de Lockant’, met diverse afleveringen over erfrecht.